Expertise

Strafrecht

U wordt verdacht van een strafbaar feit en wordt verzocht zich op het politiebureau te vervoegen, u wordt in verzekering gesteld, u wordt gedagvaard om voor de rechter te verschijnen, u bent bij veroordeeld en bent het niet eens met de beslissing van de strafrechter. U kunt met het strafrecht in aanraking komen, vaak sneller dan u denkt. Onze advocaten kunnen u in die gevallen bijstaan. Zij zullen afhankelijk van de fase van het strafproces alle juridische middelen aanwenden teneinde het strafproces op een voor u zo goed mogelijke manier te laten verlopen.

Aandachtspunten

 • misdaad en overtreding
 • invordering rijbewijs
 • benadeelde partij
 • gratie

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje

naar boven

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied en net als het arbeidsrecht zijn wijzigingen op dit gebied veel ingrijpend van aard, zowel emotioneel als vermogensrechtelijk. Het rechtsgebied omvat alle regelgeving op het gebied van het ontstaan en beëindigen van relaties, zoals het huwelijk, geregistreerd partnerschap en samenwoning maar ook ouderlijk gezag, alimentatie, voogdij en curatele/onderbewindstelling. Wij streven er naar de gevolgen van iedere beëindiging in een convenant vast te leggen zodat de gemaakte afspraken duidelijk zijn.

Het erfrecht rekenen wij ook onder dit vakgebied.

Onze advocaten kunnen u in al deze facetten bijstaan.

Aandachtspunten

 • echtscheiding
 • echtscheidingsconvenant
 • alimentatie
 • omgang met en ouderlijk gezag over minderjarige kinderen
 • beëindiging samenleving
 • huwelijksvermogenrecht
 • naamswijziging
 • mediation
 • erfrecht

Contactpersonen

 • Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht neemt van oudsher een grote plaats in in onze samenleving. Wijzigingen in de arbeidsrelatie zijn voor zowel ondernemers als werknemers / ambtenaren veelal ingrijpend van aard.

Onze advocaten kunnen u als ondernemer of als particuliere cliënt in alle facetten van het arbeidsrecht bijstaan. Of het nu gaat om reorganisaties danwel individuele of collectieve ontslagen en verweer daartegen.

Aandachtspunten

 • de opmaak en de beoordeling van arbeidsovereenkomsten
 • ontslag
 • reorganisatie
 • fusie en overname

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen
 • Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent

naar boven

Sociale Zekerheidsrecht

Het Sociale Zekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen met betrekking tot uitkeringen en voorzieningen. Het heeft raakvlakken met het arbeidsrecht daar waar het de WW, WIA (WAO) en Ziektewet betreft. Daarnaast is het bestuursrechtelijk van aard daar waar het de procedures van bezwaar en beroep betreft. Onze advocaten treden op voor uitkeringsgerechtigden, maar ook voor werkgevers en werknemers.

Aandachtspunten

 • WW
 • WIA (WAO)
 • Ziektewet
 • AOW

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Contracten

Dit rechtsgebied ziet op het opstellen van, het onderhandelen of procederen over diverse overeenkomsten alsmede procedures strekkende tot vaststelling van aansprakelijkheid, zoals onrechtmatige daad.

Aandachtspunten

 • wanprestatie
 • verbintenissenrecht
 • letselschade
 • onrechtmatige daad
 • ongerechtvaardigde verrijking

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Incasso's

Onze advocaten kunnen voor u uiteraard incassomaatregelen treffen om onwillige debiteuren tot betaling te bewegen. Het gebruik van dwangmiddelen, zoals een conservatoir beslag, behoort tot de mogelijkheden.


naar boven

Huurrecht

Het (ver)huren van een woning of bedrijfsruimte is complexer dan u op het eerste oog zou kunnen denken. Kunnen bepaalde afspraken worden gemaakt of zijn afspraken in strijd met wettelijke bepalingen waarvan niet afgeweken kan worden ? De inrichting van een huurovereenkomst is daarom van belang nu deze de flexibiliteit van u als verhuurder of huurder in grote mate kan bepalen, ook bij potentiële problemen. Onze advocaten kunnen u bijstaan in de contractuele fase als in de fase waarin partijen een conflict (dreigen te) hebben.

Aandachtspunten

 • opmaak huurovereenkomst
 • wijziging huurprijs
 • beëindiging huur
 • indeplaatsstelling
 • wanbetaling

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Ondernemingsrecht

Dit rechtsgebied ziet op de begeleiding, advisering en het voeren van procedures voor ondernemers over diverse aangelegenheden. U kunt hierbij denken aan samenwerkingsovereenkomsten, algemene voorwaarden, reglementen, geschillen tussen aandeelhouders, wanbeleid en dergelijke.

Aandachtspunten:

 • vennootschapsrecht
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • geschillenregeling en recht van enquête
 • fusie en overname
 • financiering en zekerheden

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Intellectuele eigendom

Dit rechtsgebied ziet op de voortbrengselen van de menselijke geest – uitvindingen, merken, kunstwerken, industriële ontwerpen maar ook programmatuur. De wet kent aan deze voortbrengselen rechtsbescherming toe. Onze advocaten kunnen u bijstaan daar waar uw rechten worden geschonden, maar ook daar waar een overeenkomst moet worden gesloten over exploitatie of samenwerking.

De wetgeving op het gebied van informatietechnologie, communicatie, internet en aanverwante gebieden zoals privacy, databanken, e-commerce, telecommunicatie en domeinnaamregistraties scharen wij onder het ICT. Onze advocaten kunnen u adviserend bijstaan in de contractuele fase alsook in de procedurele fase.

Aandachtpunten

 • auteursrecht
 • modellenrecht
 • domeinnamen
 • e-commerce

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Bestuursrecht

Het bestuursrecht beschrijft de regels waaraan de overheid zich moet houden bij het nemen van besluiten. Die besluiten gaan over verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld uitkeringen en vergunningen. Onze advocaten treden op voor ondernemingen en particulieren en voeren namens hen bezwaar- en beroepsprocedures.

Aandachtspunten

 • Bezwaar
 • Beroep

Contactpersonen

 • Mr C.J.M. van Gruijthuijsen – van Gent
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Insolventierecht

Uw onderneming kan – ondanks al uw inspanningen - in financiële problemen geraken. Op zo’n moment hebt u behoefte aan een adviseur die samen met u de problematiek onderkend en voor uw belangen kan opkomen teneinde een faillissement af te wenden of die u terzake herstructurering kan adviseren. In het geval er reeds een faillissementsaanvraag is gedaan door uw crediteuren kunnen wij u bijstaan teneinde het verzoek afgewezen te krijgen.

U kunt ook zijdelings te maken krijgen met insolventie omdat een van uw debiteuren ernstige financiele problemen heeft of – erger nog – failliet is. Wat zijn dan de middelen die u kunt aanwenden tegen de curator om uw vordering zoveel mogelijk voldaan te krijgen? Ondanks dat vele crediteuren in een geval van een faillissement menen dat er toch geen uitkering meer te verwachten is en hun wonden likken, zijn er toch nog vele mogelijkheden waarin dat niet het geval is.

Onze advocaten bezitten de noodzakelijke kennis om u terzake bij te staan.

Aandachtspunten:

 • faillissementen
 • schuldsanering
 • surceanse van betaling
 • herstructurering

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven

Bouwrecht

Beslissingen over onroerende zaken zijn vanwege het financieel belang veelal verstrekkend. Of dit nu gaat om een consumentenkoop of een investeringsbeslissing van een onderneming. Partijen willen weten waar zij aan toe zijn en of hetgeen zij verwerven ook datgene is waarop zij ingevolge de overeenkomst mochten rekenen. Er kunnen lasten en beperkingen zitten op grond en opstallen waarop men niet heeft gerekend. Zowel in de adviserende fase vooraf als na de transactie kunnen wij u van dienst zijn.

Aandachtspunten

 • erfdienstbaarheden
 • burenrecht
 • verborgen gebreken
 • conformiteit
 • hypotheek
 • koop en levering
 • appartementsrecht

Contactpersonen

 • Mr O.N.J. Maatje
 • Mr N.J.C. Spapen

naar boven